1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

15/04/2017

www

e-mail

tel. +48 89 527-66-18

ul. Partyzantów 87

10-402 Olsztyn

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Powstanie Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (do 2019 r. jako Ośrodek Badań Naukowym) wiąże się z rozwojem olsztyńskiego środowiska humanistycznego,  u schyłku lat 50. skupionego głównie wokół Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego (kontynuatorki Instytutu Mazurskiego), Muzeum Mazurskiego i Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. Spiritus movens powołania w Olsztynie placówki naukowo-badawczej był Wojciech Wrzesiński, który swoim artykułem w „Głosie Olsztyńskim” sprowokował i zmobilizował miejscowych działaczy do zajęcia się tym tematem. 28 grudnia 1961 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze (SSKP) podjął uchwałę o powołaniu Fundacji Naukowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W lutym 1963 r. zmieniono nazwę organizacji na Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, który samodzielną działalność rozpoczął w 1968 r., a jego głównym celem było inspirowanie, organizowanie i popieranie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Warmii i Mazur. Po 1989 r. dzięki staraniom ówczesnego dyrektora prof. Stanisława Achremczyka wojewoda olsztyński powołał w 1991 r. państwową jednostkę badawczo-rozwojową o nazwie Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Od połowy 2001 r. organem nadzorującym działalność placówki jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2019 r. dotychczasowy OBN został przekształcony w instytucję kultury i przyjął nazwę Instytut Północny.

Siedzibą Instytutu jest od 1968 r. budynek Domu Polskiego, znajdujący się w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 87. Mieści się tu również Biblioteka. Od początku swojej działalności jako stowarzyszenia instytucja gromadziła książki i czasopisma dotyczące historii ziem pruskich. Bogate zbiory biblioteczne, pośród których znajdują się starodruki (2500 jednostek), archiwalia, mapy, fotografie itp., stanowią najcenniejszy zasób ośrodka.

Instytucja zatrudnia 8 pracowników na etatach naukowych.

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego prowadzi badania naukowe dotyczące dziejów Warmii, Mazur i Powiśla oraz współczesności tych regionów oraz krajów nadbałtyckich. W ramach ośrodka funkcjonuje kilka pracowni naukowych: Pracownia Historyczna, Centrum Badań Wschodnich, oraz Pracownia Kopernikańska.

Badania naukowe koncentrują się na następujących tematach:
  1. Przemiany polityczne od średniowiecza po czasy nowożytne.
  2. Społeczeństwo ziem pruskich.
  3. Migracje na ziemiach pruskich i wschodniobałtyckich.
  4. Dzieje samorządu ziem pruskich i Warmii i Mazur.
  5. Biografistyka.
  6. Dzieje miast, powiatów, gmin.
  7. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce północno-wschodniej po 1989 r.
  8. Obwód Kaliningradzki – społeczeństwo, gospodarka, kultura i nauka.
  9. Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur.

Instytucja prowadzi ponadto działalność wydawniczą, w ramach której ukazują się publikacje książkowe, ujęte w serie, m.in. Monografie Miast i Gmin Warmii i Mazur, Rozprawy i Materiały, Biblioteka Olsztyńska. IP wspólnie z Towarzystwem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego wydaje (od 1957 r.) kwartalnik „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”  oraz realizuje, w ramach działalności edukacyjnej, wiele popularnonaukowych projektów dotyczących historii miasta i regionu, finansowanych ze środków samorządowych i ministerialnych.