1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

Porozumienie

24/03/2017

Formalną podstawą regulującą zasady i zakres współpracy instytucji w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych jest podpisany w dniu 24 marca 2017 r. dokument Porozumienia Intencyjnego. Podczas spotkania Komitetu Sterującego Sieci, Dyrektorzy wszystkich pięciu instytucji współtworzących Sieć, oficjalnie przystąpili do programu zawiązując współpracę ukierunkowaną na pogłębianie badań nad złożonymi dziejami ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej.
Treść Porozumienia stanowi swego rodzaju wykładnię zasadniczych celów i intencji przyświecających inicjatorom i realizatorom programu.


POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
W RAMACH SIECI ZIEM ZACHODNICH i PÓŁNOCNYCH

Zawarte pomiędzy:
1. Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego z siedzibą w Poznaniu,
ul. Mostowa 27a, 61-854 Poznań, reprezentowanym przez Michała Nowosielskiego
2. Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3,
70-500 Szczecin, reprezentowanym przez Lecha Karwowskiego, którego zadania wynikające
z niniejszego porozumienia realizowane będą w szczególności poprzez Centrum Dialogu Przełomy – oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
3. Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie,
ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, reprezentowanym przez Jerzego Kiełbika
4. Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184,
53-235 Wrocław, reprezentowanym przez Marka Mutora
5. Państwowym Instytutem Naukowym – Instytutem Śląskim z siedzibą w Opolu,
ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, reprezentowanym przez Bernarda Linka
– zwanymi dalej Stronami.

W przekonaniu, że:
• wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na ziemiach zachodnich
i północnych po okresie wielkich cierpień i zniszczeń II wojny światowej miały ogromne znaczenie w historii Polski, kontynuowały najlepsze tradycje Rzeczypospolitej i wywarły wpływ na przezwyciężenie pojałtańskiego podziału Europy;

• wartości te wciąż mają aktualną moc i znaczenie edukacyjne we współpracy narodów Europy i kształtowaniu sprawiedliwego ładu międzynarodowego;
• powojenna historia ziem zachodnich i północnych to opowieść o ważnych, przełomowych momentach w dziejach Polski i Europy, a także w dziejach sąsiedztwa Polski z innymi narodami, bez której nie sposób zrozumieć współczesnego świata.

Zważywszy, że:
Strony prowadzą badania naukowe oraz prace na rzecz tworzenia podstaw naukowych do poszerzenia wiedzy o historii Ziem Zachodnich i Północnych;
• Strony w toku swej działalności inicjują i realizują szereg projektów edukacyjnych
i popularyzatorskich;
• Każda ze stron gromadzi zbiory o różnym charakterze, dokumentujące historię ziem zachodnich i północnych;
• Strony wyrażają wolę współpracy i łączenia swych wysiłków w celu uzyskania jak najlepszych efektów podejmowanych działań.

Strony zawarły porozumienie następującej treści:

§1. Program współpracy

1. Strony ustanawiają program wzajemnej współpracy pn. „Sieć Ziem Zachodnich
i Północnych” – zwany dalej Programem.
2. Strony wyrażają wolę podjęcia współpracy w ramach Programu.
3. Celem Programu jest wspólne działanie Stron na rzecz upowszechniania wiedzy
o powojennej historii Ziem Zachodnich i Północnych.
4. Program polega na:
1) realizacji wspólnych projektów badawczych, wystawienniczych, wydawniczych, kulturalnych i edukacyjnych,
2) wspólnej promocji realizowanych przez każdą ze Stron przedsięwzięć,
3) systematycznej wymianie informacji i koordynacji działań,
4) wzajemnym wsparciu w realizacji celu, o którym mowa w ust. 3,
5) wspólnym występowaniu wobec władz publicznych w zakresie spraw dotyczących wszystkich Stron – w zgodzie z celami statutowymi poszczególnych Stron.

§2. Odrębne umowy

1. Porozumienie niniejsze ma charakter intencyjny.
2. Z tytułu niniejszego porozumienia na Stronach nie ciążą żadne zobowiązania w tym
w szczególności żadne zobowiązania finansowe, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Ewentualne zadania i obowiązki Stron, w ramach realizacji Programu, określone zostaną w drodze odrębnych umów zawartych pomiędzy Stronami, w tym umów dwustronnych zawieranych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jako lidera konsorcjum z poszczególnymi Stronami.
4. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, w miarę posiadanej dotacji celowej z MKiDN, finansuje koszty delegacji członków Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej na spotkaniach organizowanych w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Zdolność Ośrodka do zwrotu ww. kosztów Stronie musi być każdorazowo potwierdzona mailowo przez Koordynatora Programu przed terminem spotkania, a zwrot kosztów nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Stronę notę obciążeniową na Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, do której załącznikiem będzie kopia rozliczenia delegacji uczestnika spotkania.

§3. Komitet Sterujący

1. Strony ustanawiają Komitet Sterujący Programu, w skład którego wchodzą Dyrektorzy każdej ze Stron.
2. Komitet Sterujący:
1) określa szczegółowe założenia Programu oraz listę projektów realizowanych w ramach Programu;
2) wyznacza kierunki rozwoju Programu;
3) inicjuje projekty realizowane w ramach Programu;
4) określa zasady korzystania z identyfikacji wizualnej Programu;
5) stanowi forum uzgadniania wspólnych stanowisk Stron w sprawach merytorycznych
i organizacyjnych;
6) wypracowuje koncepcję docelowej formuły działania Programu i współpracy Stron;
7) powołuje zespoły robocze do merytorycznej realizacji poszczególnych projektów w ramach Programu (Komitet Naukowy Wystawy, Komisja Rekrutacyjna Stypendium Sieci ZZiP etc.)
3. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu Sterującego jego członek może wydelegować w zastępstwie upoważnionego przez siebie pracownika.

§4. Grupa Robocza i Koordynator Programu

1. Strony ustanawiają Grupę Roboczą, w skład której wchodzą:
1) ze strony Instytutu Zachodniego – koordynator projektu badawczego SZZiP
2) ze strony Muzeum Narodowego w Szczecinie – kierownik Centrum Dialogu Przełomy
3) ze strony Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie – koordynator projektu badawczego SZZiP
4) ze strony Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – zastępca dyrektora ds. naukowych
5) ze strony PIN – IŚ – koordynator projektu badawczego SZZiP
6) Koordynator Programu.
2. Grupa Robocza:
1) opracowuje szczegółowe założenia merytoryczne organizacyjne do projektów realizowanych w ramach Programu;
2) zapewnia stały obieg informacji pomiędzy Stronami;
3) organizuje cykliczne spotkania seminaryjne poświęcone zagadnieniom Programu;
4) wykonuje inne zadania zlecone przez Komitet Sterujący
3. Koordynatorem Programu będzie osoba zatrudniona w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość
na stanowisku Sekretarza Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Koordynator Programu:
1) prowadzi dokumentację Programu;
2) prowadzi prace związane z opracowaniem koncepcji docelowego działania Programu, którą przedstawia do zatwierdzenia Komitetowi Sterującemu;
3) koordynuje prace Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej,
4) prowadzi stronę internetową Programu pod adresem www.szzip.pl i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy Stronami.

§5. Identyfikacja wizualna Programu

1. Na zamówienie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” dla Programu została opracowana identyfikacja wizualna (logotyp, księga znaku, wzory materiałów promocyjnych) oraz zbudowana strona internetowa pod adresem www.szzip.pl, którą administruje Koordynator Programu.
2. Identyfikacja wizualna stosowana będzie dla projektów realizowanych w ramach Programu na zasadach określonych przez Komitet Sterujący.
3. Identyfikacja wizualna Programu może być stosowana w projektach realizowanych przez poszczególne Strony, o ile zakres merytoryczny danego projektu będzie wpisywał się
w założenia i cele Programu. Strony wyrażają wolę informowania się wzajemnie o takich projektach.
4. Udzielenie Stronom nieodpłatnej licencji do korzystania z opracowanej identyfikacji,
w zakresie umożliwiającym realizację postanowień niniejszego porozumienia, nastąpi
w drodze odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”
a pozostałymi Stronami.
5. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, w ramach dotacji celowej MKiDN, nabył pakiet materiałów promocyjnych Sieci, które przekaże Stronom w celu promocji Programu. Przekazanie zostanie potwierdzone dwustronnymi protokołami zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez obie Strony.

§6. Czas trwania porozumienia

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony.
2. Każda ze Stron może odstąpić od porozumienia na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego każdej ze Stron Porozumienia. Odstąpienie ma moc obowiązującą z dniem złożenia oświadczenia wszystkim Stronom.
3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7. Postanowienia końcowe

1. Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.