1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

Cele działalności Sieci i formy ich realizacji

22/08/2017

Działalność Sieci Ziem Zachodnich i Północnych zogniskowana jest wokół trzech głównych projektów: programu badawczego, stypendium rezydencji naukowych oraz podróżującej wystawy.

W ramach programu badawczego celem podejmowanych działań jest prowadzenie komplementarnych, interdyscyplinarnych badań poświęconych przeszłości i współczesności Ziem Zachodnich i Północnych oraz udostępnianie ich wyników poprzez internetowe czasopismo naukowe w wolnym dostępie pt. „Rocznik Ziem Zachodnich”.

Skorelowana z prowadzonymi badaniami jest przygotowywana na lata 2017-2018 wystawa mobilna pod tytułem: „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”. Celem jest twórców jest syntetyczne ukazanie wybranych aspektów dziejów ZZiP
w pierwszych kilku latach po II wojnie światowej, z jednoczesną ekspozycją kluczowych problemów, jak przesiedlenia, oswajanie obcego krajobrazu kulturowego, zniszczenia wojenne etc. Ekspozycja ma mieć charakter wystawy podróżującej,
z możliwością wielokrotnej prezentacji (kilkukrotny montaż i demontaż), dzięki czemu zaplanowano jej pokaz w 11 miastach Polski w ciągu roku 2017 (od połowy października we Wrocław, następnie Szczecin) i 2018 (Warszawa, miasta Sieci oraz wybrane miasta województw sieciowych).

Stypendium badawcze Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, określane mianem „rezydencji naukowych” stawia sobie za cel umożliwienie badaczom zagranicznym korzystanie z polskich źródeł i dorobku naukowego, a przez to poszerzenie ich perspektywy w badaniach nad najnowszą historią. Wymierną korzyścią dla Sieci jest ponadto rozpowszechnienie wiedzy
o tym obszarze oraz dostępnej bazie źródłowej w międzynarodowym obiegu naukowym.

Projektowy system planowania i zarządzania działalnością Sieci pozwala, w ramach inicjatyw dośrodkowych, określanych mianem „sieciowości” czy „networkingu”, aktywizować poszczególne instytucje współtworzące i powoli acz sukcesywnie korzystnie wpływać na sposób i formę ich funkcjonowania w zakresie prowadzenia badań naukowych. W dalszej perspektywie zaowocować to może wewnętrznymi przemianami i modyfikacjami trybu pracy, wpływając na wzrost innowacyjności
i poprawę jakości osiąganych wyników.

W zakresie oddziaływania zewnętrznego, zasadniczym celem Sieci jest przygotowanie interesującej, a nadto opartej na specjalistycznych badaniach, spójnej opowieści o powojennych dziejach Ziem Zachodnich i Północnych. Docelowo program skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno polskich jak i zagranicznych, z myślą o których wyniki badań prezentowane i udostępniane będą za sprawą szerokiej palety narzędzi i rozwiązań.